Engelstedsgade.dk 

  

 

Skriv til

webmaster


 

Links

 

Redigeret 9. februar 2005

Begrundelse for valg af emne:

Vi er på en københavnsk folkeskole, der ligger i et kvarter med mange store og små andels-, leje- og ejerlejligheder samt et mindre villaom- råde. Forældrene er overvejende aktive, konstruktive, kritiske og veluddannede, de er moderne og samtidig traditionsbundne - på deres børns vegne - i deres syn på skolen. Det bety- der, at lærerne må argumentere mundtligt såvel som skriftligt for deres prioriteringer og valg af emner og metoder.

Elever og voksne anvender forskellige analoge og digitale medier. Analoge medier (grammofon, båndoptager og fjernsyn) var nye og ikke særlig almindelige, da jeg var barn i 50’erne. I dag er det de digitale medier, der er almindelige i børns, unges og voksnes hverdag. I denne opgave retter jeg fokus på to digitale medier: mobiltelefon og computer.

 

 

 Hvem har lært elever i femte klasse at bruge mobiltelefon og computer? Jeg var usikker på, om undersøgelsen ville afspejle, at lærerne kan gøre en forskel eller om det er udenfor skolens rammer, at elevernes udfordres og lærer at bru- ge computeren. Undersøgelsen kan analyseres og tolkes på flere niveauer. Forstået derhen, at respondenterne udtrykker, at de selv har lært at bruge de to medier i privatsfæren. Samtidig er der nogen repræsentation af besvarelser i grup- pen på skolen, men markeringen er ikke tydelig. Denne manglende tydelighed beskriver drenge- ne fra a-klassen med, at de tænker computerspil, da de skulle besvare spørgsmål 5. Et kvalitativt fokusgruppeinterview kan give en større forstå- else, dersom spørgsmålene fokuserer på, hvor eleverne bruger computeren og hvad de bruger den til.  Respondenterne har besvaret spørgsmå- let og det samlede resultat er meget entydigt.

Tre femte klasser og deres anvendelse af mobiltelefon og computer  

 

Problemformulering:
Hven har lært elever i femte klasse at bruge mobiltelefon og computer? Hvordan vurderer den enkelte elev egne færdigheder i brugen af mobiltelefon og computer?