Engelstedsgade.dk 

  

 

Skriv til

webmaster


 

Links

 

Redigeret 9. februar 2005

Begrundelse for valg af emne:

I begyndelsen af marts 2000 afsluttede et hold kursister 'Almen uddannelse i sløjd' på Dansk Sløjdlærerskole (DS). Uddannelsen kvalificerer den enkelte til at varetage undervisning i sløjd generelt. Jeg var den ene af de to undervisere for dette hold. Oplevelsen af kursisternes engagement, dynamik og entusiasme har givet mig anledning til refleksioner over videreud- dannelse af det 21. århundredes voksne i 'Almen uddannelse i sløjd'.

Klassisk dannelse

Den videnskabelig kundskab (episteme), den tekniske kundskab (techne) og den praktiske visdom (fronesis). Fronemos, den praktisk kloge, demonstrerer sin gode dømmekraft ved i hvert enkelt tilfælde at kunne afgøre, hvad der er rigtig handlemåde. En nutidig aristoteliker udtrykker, at mennesker med praktisk visdom er rede til at møde nye situationer med lydhørhed og fantasi.

Træk fra faget sløjds historie

 

Sløjd og globalisering i det 21. århundrede

Verdenssamfundet fokuserer mere og mere på viden, der formidles gennem nye medier. Erhvervslivets medarbejdere må flytte sig i forhold til jobmulighederne. For faget sløjd bliver det derfor vigtigt, at man inddrager de nye tendenser i faget, for at faget kan være med til at danne de kommende generationer. Folkeskolens sløjdlærere må  tage tid til fundering og vurdering af, hvor­dan de ideer, materialer og teknikker, der er indeholdt i faghæftet, kan bringes ud i den globaliserede danske folkeskole. Sløjdlærerne må nødvendigvis - i konkurrence med andre faggrupper - ajourføre deres uddannelse for at møde nutidens og fremtidens krav.

Dannelse og sløjd

Problemformulering:
Hvilken betydning har dannelsesbegrebet for voksenuddannelsen i  'Almen uddannelse i sløjd' i det 21. århundrede?